Kwaliteit van zorg en Klachtenregeling

Onze praktijk heeft op 25-5-2016 het landelijke keurmerk NHG praktijk-accreditering gekregen: “een gerechtvaardigd vertrouwen dat uw praktijk verantwoorde zorg levert.”

Dit behaalde certificaat is van toepassing op het aanbod reguliere medische zorg die de huisartsenpraktijken op de Conservatoriumlaan verlenen.

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Wij hebben ook een privacyreglement opgesteld om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen. De patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Op uw verzoek kunnen wij u meer informatie geven over ons privacyregelement.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 3 jaar.

Uw mening is belangrijk!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Klachtenprocedure

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de hulp die er geboden is door de assistente, praktijkondersteuner of huisarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u niet de zorg krijgt die u had verwacht, dat er geweigerd wordt om bepaalde doorverwijzingen te geven of dat er een verkeerde diagnose is gesteld.

Meestal gaat het er echter om dat de communicatie hier over niet goed is verlopen.

Wij nodigen u graag uit om uw klachten en gevoelens van onvrede met ons te delen. Dit geeft ons de gelegenheid om toe te lichten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en om van uw klachten te leren.

Klachten kunt u aan de praktijk kenbaar door onderstaande stappen te doorlopen.

  1. Door het contactformulier in te vullen waarbij alle soorten klachten aangegeven kunnen worden. Binnen een week ontvangt U een reactie voor het vervolg.
  2. Dat kan zijn: Uitnodiging voor een afspraak om de klacht te bespreken met de betreffende hulpverlener op de praktijk.
  3. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt is er nog de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtencommissie te raadplegen.

De praktijk is hiervoor aangesloten bij een onafhankelijk instituut voor klachten in de huisartsenzorg SKGE. Hierover   kunt u informatie vinden en zo nodig een klacht indienen via www.klachtenhuisarts.nl.